'Passie en gedrevenheid maken het verschil'

Hortasatleten werken aan mentale groei

Eind december 2007 werd na afloop van een trainingssessie op NSC Papendal door de trainer-coach voor 2008 niet alleen aandacht gevraagd voor het werken aan fysieke groei, maar werd een ieder ook uitgenodigd hard te werken en zich verantwoordelijk te voelen voor mentale groei.

Bijvoorbeeld: bij voortduring is het voor de atleet die vooruit wil komen drempels nemen; de guts hebben om stappen te nemen zonder daarbij van te voren zeker te weten wat het teweeg gaat brengen of dat het wat gaat opleveren. Initiatief nemen en pro actief handelen zijn daarbij onmisbare ingrediënten. Liever een verkeerde keus maken en daarvan leren dan geen keus maken.

Gelet op het bovenstaande was het niet vreemd dat in de jaarlijkse Hortas themabijeenkomst de aandacht naar dit onderwerp zou uitgaan. Afgelopen vrijdag 7 maart kwamen in dit kader 12 A-junioren en senioren met de trainer-coach bijeen voor een eerste bijeenkomst onder leiding van sportpsycholoog Frans de Laat. (Lees evt. nadere informatie over de (werk)ervaringen etc. van Frans op zijn website www.fransdelaat.nl) De bijeenkomst begon in z’n algemeenheid met een uitleg/discussie over het werk(veld) van een sportpsycholoog en via een handig boekje o.a. werd inzicht gegeven in de veelheid aan mentale vaardigheden waarmee een(top)sporter van doen heeft.

De inhoud van de bijeenkomst werd hierna verlegd naar de praktijk waarbij aspecten als het toewerken naar een wedstrijd (doelen) en de soort wedstrijdbeleving centraal stonden. “Is het gericht zijn op het winnen van wedstrijden het uitgangspunt of staat het keer op keer verbeteren van de eigen wedstrijdprestatie meer centraal?”.

De atleten kregen hiertoe een Sport Motivatietest voorgelegd en vulden via een uitgebreide vragenlijst in wat voor hen het meest van toepassing is. Ook werd een vragenlijst ingevuld waarmee de atleten meer zicht krijgen op hun eigen persoonlijkheid en daarmee samenhangend de eigen leerstijl. “Is de atleet het type mens dat graag zelf z’n boontjes dopt en tot in detail tekst en uitleg wil over zaken of is de atleet het type mens met het hart op de tong en een half woord wel genoeg vindt?” Niet alleen belangrijk te weten voor de atleet zelf maar m.n. ook met het oog op de begeleiding voor de trainer-coach.

Beide testen krijgen na de uitwerking van de vragenlijsten door Frans een vervolg op zondagmiddag 6 april a.s. Met de beschikbaar gekomen gegevens wordt dan ingezet op “hoe er je voordeel mee te gaan doen!”. Ongetwijfeld zullen de atleten ook op deze tweede vervolgbijeenkomst enthousiast aan de slag gaan. De eerste bijeenkomst van vrijdag kreeg namelijk nogal eens het stempel “heel leuk en zinvol” toebedeeld!

Sponsoring

TS-logo-2