'Passie en gedrevenheid maken het verschil'

Over Stichting HOR(den)TA(lent)S(upport)

ttclogorood.jpg

Seizoen 2006-2007; nieuwe dimensies
Een organisatie zal bij voortduring (vooruit) moeten kijken naar z’n inrichting en activiteiten om te kijken waar verbetering valt te bewerkstelligen. Evenals dat van het trainingsproces gezegd kan worden dat het een actief, creatief gebeuren is, geldt dat ook voor een organisatieproces. Alvorens te besluiten tot verandering dient echter wel duidelijk te zijn op basis waarvan één en ander gebeurt; het voorhanden hebben van een duidelijke structuur/visie welke kant het op moet helpt mee om de goede keuzes daarin te maken. In dat opzicht biedt de beleidsnotitie 2006-2012 “Passie en Gedrevenheid maken het verschil” nog steeds een goed houvast.

Echter de noodzaak tot veranderen kan ook voortkomen uit factoren die buiten de organisatie liggen. De Stichting Hortas krijgt hiermee lopende het seizoen van doen. Na het (KN)AU besluit in 2005 om te stoppen met Regionale Talent Training Centra volgde in 2006 de aankondiging dat in het winterseizoen 2007-2008 regionale trainingen voor de meeste atletiekdisciplines (weer) hun opmars zullen gaan maken. De trainingen zijn bedoeld voor atleten uit de C, B en A-junioren categorie. Voor de hordediscipline betekent het, dat op drie locaties in Nederland in het najaar hordetrainingen van start zijn gegaan. Naast Rotterdam en Amsterdam is ook Apeldoorn één van de aangewezen locaties. De trainingslocaties zijn bemenst door Regiotrainers. Zo ook de trainer-coach van de AB-junioren en senioren van Hortas, Betty Hofmeijer. Op jaarbasis is er van de zijde van de bond een aanbod voor atleten om 20 trainingen te gaan volgen. Dit aanbod betreft zowel de korte- als lange hordediscipline. De vervolgvraag die zich met deze ontwikkeling aandient is hoe de Hortas activiteiten zo te organiseren dat een meerwaarde gevonden kan worden voor de atleten; hoe kunnen zij beter worden van de ontstane, nieuwe situatie en hoe kunnen atleten die senior zijn en buiten de doelgroep van de AU vallen toch kwalitatief goede hordetraining blijven ontvangen. Na diverse af- en overwegingen, waarbij m.n. de beschikbare (trainings)tijd van de trainer-coach een rol heeft gespeeld, is dit gevonden in een aanbod van 20 trainingen voor atleten van Hortas- en ATC IJsseldelta. Voor een deel van de atleten die aan dit combi-initiatief deelneemt betekent dit dat zij op jaarbasis 40 hordetrainingen kunnen volgen in plaats van de 20 van de Atletiek Unie. Als locatie voor dit trainings-aanbod geldt per oktober jl. de atletiekaccommodatie van AV Cialfo te Epe. De trainingssituatie voor de CD-junioren heeft geen verandering ondergaan. De in het seizoen 2006/2007 in gang gezette lijn met 5 trainingen in het na- en voorjaar blijkt door de deelnemers uitstekend te zijn ontvangen en bevallen. Een goede basis om deze ingezette lijn in het volgende, tweede jaar, voort te zetten. Het aantal aanmeldingen voor het nieuwe seizoen 2007/2008 van boven de 20 kan in die zin opnieuw als veelbelovend worden aangemerkt. De Stichting Hortas voorziet met het aanbod voor deze jongste junioren duidelijk in een behoefte van gerichte hordetrainingen. Voor nadere details over het seizoen 2006/2007 wordt verwezen naar het evaluatieverslag 2006/2007. Dit verslag is eveneens hieronder terug te vinden.

Evaluatieverslag 2006/2007 Evaluatieverslag 2006/2007 8.86 Mb

Hortas Seizoen 2005-2006
Eind april 2005 besluit de KNAU alles overziend het project van Regionale Talent Trainingscentra (RTTC’s) stop te zetten. Wijziging in de subsidievoorwaarden van het ministerie van VWS zijn daar mede debet aan. Het instituut KNAU-RTTC is daarmee komen te vervallen. Evenwel blijft de KNAU onder andere het hordenteam in Apeldoorn financieel ondersteunen omdat zij dit (ons) team ziet als een waardevolle aanvulling op de bondsactiviteiten. Om het hordenteam de ondersteuning te bieden die recht doet aan de ambitie en de prestaties wordt in maart 2006 officieel de Stichting Hortas opgericht. Belangrijk is dat, zoals in de oude RTTC-constructie gold, ook voor de nieuwe Hortas-constructie geldt dat atleten gewoon van hun eigen atletiekvereniging lid kunnen blijven om aan de trainingen deel te kunnen nemen. Door de oprichting van de Stichting kunnen veel logistieke en randvoorwaardelijke taken van de schouders van de coach gehaald. De firma’s Leanent en Isokin uit Apeldoorn en BreedinBeeld uit Epe treden ook toe tot als sponsor van Hortas en het vertrek van sponsor TitusRunningsupport (sluiting van de zaak) wordt vakkundig goedgemaakt door Runners World uit Apeldoorn. Inmiddels is de website verder uitgebreid en van naam veranderd: www.hortas.nl Begin januari wordt het TTC Hortas aangenaam verrast met een financiële ondersteuning door het Jeugdfonds van de Vrienden van de KNAU. De financiële ondersteuning is ingezet voor de medische- en trainings-technische begeleiding op de trainingsstage eind april op Tenerife.

RTTC Horden Apeldoorn Periode 2001-2005
Inleiding
In november 2001 werd tijdens de nationale kick off van het hordeseizoen door hoofdcoach Peter Verlooy van de KNAU in het kader van talentontwikkeling officieel groen licht gegeven voor de start van regio hordetrainingen. Eén van de 5 door de KNAU ingestelde zgn. regio steunpunten voor horden is Apeldoorn.
Seizoen 2001-2002
De trainingsopkomst is goed (gemiddeld zijn op de trainingen zo’n 20 atleten van 8 atletiekverenigingen aanwezig) en het enthousiasme waarmee wordt gewerkt is groot. In een evaluatie komt naar voren dat deze vorm van aandacht voor de hordediscipline, één van de vele atletiekdisciplines, in een duidelijke behoefte voorziet. Binnen de afzonderlijke atletiekvereniging zijn hordelopers vaak eenlingen waardoor de aandacht voor hun –moei-lijke—discipline veelal minimaal is. Op de regio hordetrainingen ervaart men aandacht en wordt (verder) ontdekt dat hordelopen een zeer veelzijdig uitdagend atletieknummer is.
Seizoen 2002-2003
De atleten die in het seizoen 2001-2002 hebben meegedraaid geven door hun presentie dit seizoen nagenoeg zonder uitzondering aan dat men de hordetrainingen op de zondag als erg inspirerend ervaart. Er begint een groepsgevoel te ontstaan; men zoekt elkaar tijdens wedstrijden op en een aantal atleten gaat ook door-de-weeks meedoen met hordetrainingen in Apeldoorn. Het enthousiasme voor het onderdeel groeit en er begint ook prestatief gezien wat succes te komen. Tijdens nationale kampioenschappen wordt een aantal finale plaatsen bereikt en is er met een een 2e en 3e plaats ook eremetaal dat in de wacht wordt gesleept. De wisselwerking tussen atleten en trainer-coach is positief en de ambitie om verder door te groeien is groot.
Seizoen 2003-2004
Een seizoen dat op verschillende vlakken te kenmerken valt als “voorzichtig doorbreken”. Allereerst is er via de sponsoring van een tweetal bedrijven, Financieel Adviesbedrijf Bosch&Van Manen en Run-2-Day (tegenwoordig Titus Runningsport) een ontwikkeling richting meer professionaliteit. Deze professionalisering komt onder meer tot uitdrukking via een uniforme outfit. Als positief neveneffect daarvan geldt een versterkende invloed op de groepssfeer en het groepsgevoel. De atleten beginnen zich echter ook meer en meer hordelopers te voelen; men gaat op trainingsstage naar Spanje en via wedstrijdresultaten wordt ook ook steeds duidelijker dat met de Apeldoornse RTTC-atleten rekening gehouden moet worden. Drie atleten staan op het NK Outdoor op het hoogste podium en steeds meer worden er gerichte keuzes gemaakt om verder te willen komen. Ook aan de juiste atletenhouding wordt gewerkt door de organisatie van een themabijeenkomst over de rol van mentale aspecten bij een fysieke prestatie. De beste 400m. hordeatleet van Nederland Thomas Kortbeek wordt samen met z’n mentaal begeleider uitgenodigd om duidelijk te maken dat m.n. de mentale kwaliteiten van doorslaggevende betekenis zijn voor het eindresultaat.
Seizoen 2004-2005
De professionalisering zet zich verder door. De themabijeenkomst met het onderwerp “mediatraining” o.l.v. een ervaren oud ANP sportjournalist is een bewuste keuze. Via een andere themabijeenkomst is er ook aandacht voor het belang van de juiste voeding. Niet alleen dient zich een nieuwe sponsor aan. De bereidheid van atleten tot nieuwe gerichte keuzes met name door de combinatie van sporten en leren via de Atletiekschool vertaalt zich in nieuwe, nog betere resultaten dit seizoen. Met een trainingsstage op het Olympisch Trainingscentrum in Madrid wordt een punt op de voorbereiding van het outdoorseizoen gezet. Een seizoen waarmee de doorbraak van het RTTC een feit is. In het land begint de Hordeschool uit Apeldoorn op te vallen en een bekend, vertrouwd gezicht, maar ook een geduchte concurrent te worden. Met het internationale debuut van 2 atleten uit de groep wordt dat nog eens verder onderstreept. De goed uitziende website is een belangrijk bindend en communicatiemiddel binnen de groep en heeft een positieve impact op het enthousiasme en de motivatie. Het is tevens een manier om atleten zelf en via eigen initiatief een bijdrage te laten leveren aan de ontwikkeling van hun groep. Echter ook buiten de hordegroep weten steeds meer atleten de weg naar het website adres www.hordenrttcapeldoorn.nl te vinden.

Sponsoring

TS-logo-2